specjalnosci.zhp.pl

Sprawności i odznaki

Odznaka HSZSprawności HSZSprawności HSRD

Wymagania Odznaki HSZ

Stopień I

Wymagania:

 1. Ukończone 16 lat.
 2. Ukończony kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia z wynikiem pozytywnym
 3. Uczestnictwo w min. jednym zabezpieczeniu na poziomie hufcowym (lub wyżej).

 

Stopień II

Wymagania:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Uczestnictwo w 4 imprezach jako służba zabezpieczenia, przynajmniej jednej imprezie na poziomie chorągwianym (bądź wyższym).
 3. Uczestnictwo w kursie jako kadra pomocnicza min. 2 razy oraz otrzymanie pozytywnych opinii Komendanta kursu.

Osoba ubiegająca się o odznakę II stopnia ma do wyboru 2 ścieżki rozwoju – państwową i wewnętrzną (harcerską).

Ścieżka państwowa (ukończenie min. 1 kursu wymienionego poniżej):
– uprawnienia służby informacyjnej i porządkowej
– szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
– kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
– świadectwo ukończenia kursu radiooperatora w służbie cywilnej
– kursy WOPR, TOPR, GOPR

Ścieżka wewnętrzna (harcerska):

 1. pozytywne ukończenie kursów szefów zmian HSZ
 2. podczas dwóch kursów HSZ pełniona funkcja asystenta prowadzącego zajęcia specjalistyczne oraz otrzymanie pozytywnych opinii.

Stopień III

Wymagania:

 1. Ukończone 20 lat
 2. Zdobyty stopień instruktorski
 3. Pozytywne ukończenie kursów szefów zabezpieczeń HSZ
 4. Podczas 3 kursów HSZ pełnienie funkcji wykładowcy zajęć specjalistycznych. Poza prowadzeniem przygotowanie również materiałów do zajęć (możliwość prowadzenia tych samych zajęć na 3 edycjach). Otrzymanie pozytywnych opinii.
 5. Ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.
 6. Pełnienie 4 razy funkcji kierowniczej podczas wydarzeń na poziomie hufcowym, w tym min. jednej na poziomie chorągwianym.

 

Regulamin przyznawania Odznaki HSZ – działanie Kapituły Odznaki

 1. Odznaki HSZ ZHP w stopniu I (brązowym), II (srebrnym) oraz III (złotym) na wniosek Kapituły Odznaki (przy Inspektoracie HSZ ZHP) po wcześniejszym przedłożeniu wymaganej dokumentacji/dowodów przez zainteresowanego przyznaje odpowiednio:

– I stopień (brązowa) – właściwy ze względu na przydział służbowy komendant hufca/chorągwi

– II stopień (srebrna), III stopień (złota) – Naczelnik ZHP

 1. Kapituła składa się z 3 do 5 członków powoływanych na okres 2 lat
 2. Członkiem Kapituły może być osoba spełniająca wymogi (posiadająca) minimum stopień drugi.
 3. Do odznaki wydaje się numerowaną legitymację – wzór legitymacji przygotowuje i ogłasza Kapituła.
 4. Koszt wykonania odznaki ponosi ubiegający się o jej nadanie.
 5. Inspektorat HSZ przy WWS GK ZHP prowadzi ewidencję przyznanych legitymacji i odznak.
 6. Przy rezygnacji któregoś z członków Kapituła uzupełnia niezwłocznie skład o brakującą osobę, wg. wymogów
 7. Kapituła spotyka się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak raz na pół roku.
 8. Stopień brązowy nadawany jest dożywotnio, stopień srebrny i złoty podlega weryfikacji co 3 lata.
 9. Warunkiem weryfikacji pozytywnej dla odznaki srebrnej jest łącznie:
 • Udział w przynajmniej jednym kursie
 • Udział w przynajmniej jednym zabezpieczeniu imprezy H+

w ciągu 3 lat wstecz od daty złożenia wniosku o weryfikację odznaki.

 1. Warunkiem weryfikacji pozytywnej dla odznaki złotej jest łącznie:
 • Spełnienie warunków pkt. 11
 • Działanie w strukturach HSZ przynajmniej na poziomie H+.
 1. Odznaka noszona jest na prawej kieszenie lub opcjonalnie na skórzanym pasku prawej kieszeni. Odznaka noszona jest 2 cm nad prawą kieszenią w jej osi.
 2. Odznaka ma formę rombu o wymiarach 4,5×2,2 cm, w kolorach brązowym, srebrnym i złotym, z tarczą z paragrafem (w kolorze odznaki) na środku odznaki, nad tarczą skrót literowy w kolorze czarnym HSZ, pod tarczą skrót literowy ZHP w kolorze czarnym.
 3. Regulamin odznaki może zostać zmieniony przez Kapitułę lub Sejmik HSZ. Przyjęcie zmian przez Kapitułę wymaga akceptacji przez wszystkich członków Kapituły.

W skład Kapituły Odznaki HSZ wchodzą:

– phm. Piotr Wojciech Lewandowski – Przewodniczący
– pwd. Piotr Murawski
– pwd. Albert Zapalski
– pwd. Natalia Rudnik
– pwd. Michał Motyka

I Sprawności z kanonu podstawowych i uzupełniających sprawności harcerskich

 WARTOWNICZKA / WARTOWNIK **

 1. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.
 2. Pełniła / pełnił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 godzin w dzień.
 3. Pełniła / pełnił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).
 5. Brała / brał udział w przynajmniej pięciu grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

DOWÓDCA WARTY ***

 1. Zdobyła / zdobył sprawność „wartownika”.
 2. Pełniła / pełnił funkcję dowódcy warty (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała / pokierował budową wartowni obozowej.
 3. Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała / dokonał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Zorganizowała / zorganizował co najmniej pięć gier doskonalących czujność oraz spostrzegawczość.
 5. Opiekowała / opiekował się harcerką / harcerzem zdobywającą / zdobywającym sprawność „wartownika”.

NEGOCJATORKA / NEGOCJATOR ***

 1. Przeprowadziła / przeprowadził ćwiczenie, dyskusję lub debatę, podczas której skuteczne negocjowała / negocjował między dorosłymi a dziećmi.
 2. Przedstawiła / przedstawił zastępowi podstawowe zasady negocjacji.
 3. Przeprowadziła / przeprowadził dla zastępu warsztaty z komunikacji.
 4. Doprowadziła / doprowadził do porozumienia między stronami konfliktu.
 5. Łagodziła / łagodził konflikty w zastępie, klasie lub drużynie różnymi sposobami.

ZNAWCA PRAW CZŁOWIEKA **

 1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. Rozumie pojęcie godności.
 2. Wie, jakie dokumenty międzynarodowe ustanawiają podstawowe prawa i wolności człowieka. Przygotowała / przygotował do harcówki / klasy plakat z katalogiem podstawowych praw i wolności człowieka.
 3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Polsce podejmują tematykę praw człowieka.
 4. Wie, w których krajach prawa człowieka nadal są łamane. Przygotowała / przygotował wraz z drużyną akcję propagującą prawa człowieka. W tym celu nawiązała / nawiązał współpracę z organizacją zajmującą się tą problematyką.

OBROŃCA PRAW CZŁOWIEKA ***

 1. Wie, skąd pochodzi idea praw człowieka oraz jakie wydarzenia miały największy wpływ na ich rozwój. Rozumie, czym są kolejne generacje praw człowieka.
 2. Zna najważniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Wie, które organizacje międzynarodowe odpowiadają za przestrzeganie praw człowieka.
 3. Wybrała / wybrał jedną dziedzinę praw człowieka, którą poznała /poznał szczególnie dokładnie (np. prawa kobiet, prawa dzieci, prawa uchodźców).
 4. Przygotowała / przygotował zbiórkę drużyny na temat wybranej grupy i jej praw oraz akcję (w szczepie, hufcu, szkole) na rzecz ochrony tej grupy. W tym celu nawiązała / nawiązał współpracę z Amnesty International lub inną organizacją.
 5. Wie, w jakich krajach prawa człowieka są nadal łamane. Przygotowała / przygotował w dowolnej formie prezentację na ten temat, przedstawiła / przedstawił ją na zbiórce drużyny.

 

II Sprawności specjalnościowe Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

 PRAWY *

 1. Umie powiedzieć, czego wymaga od niego Prawo Harcerskie.
 2. Jest wyczulona / wyczulony na wszelkie przejawy zła i niesprawiedliwości. Wskazała / wskazał i nazwała / nazwał przykłady bezprawia w swoim otoczeniu. Zaproponowała / zaproponował jak sobie z nimi poradzić.
 3. W rozmowie z drużynowym wskaże, co powinien w sobie zmienić i dokona tego w wyznaczonym czasie (nie dłuższym, niż miesiąc).
 4. Gimnastykuje się.
 5. Pełniła / pełnił służbę wartowniczą.

STRAŻNICZKA / STRAŻNIK **

 1. Zna na pamięć treść Prawa Harcerskiego.
 2. Określiła / określił negatywne zjawisko w swoim środowisku, któremu przeciwstawił się czynnie. Wykazała / wykazał się przy tym odpowiednią kulturą, opanowaniem i umiejętnością negocjacji.
 3. Podjęła / podjął pracę nad swoim charakterem w ciągu trzech-sześciu miesięcy osiągając wyraźny sukces (np. opanowała / opanował grę na gitarze, znacznie poprawiła / poprawił oceny z wybranego przedmiotu, zdała / zdał ważny egzamin).
 4. Jest sprawna / sprawny. Przeszła / przeszedł dostosowany do jej / jego wieku test sprawności i zwinności na poziomie dobrym.
 5. Zna regulamin służby wartowniczej i poprawnie ją pełniła / pełnił lub kierowała / kierował wartą.

OBROŃCA ***

 1. Zna i rozumie (potrafi zinterpretować i wyjaśnić) treść poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego.
 2. Czynnie staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych w szkole, na podwórku i w rodzinie. Przeciwstawia się łamaniu prawa. Wykazuje się przy tym kulturą, opanowaniem i znajomością przepisów (m.in. Praw Dziecka, przepisów o obronie koniecznej itp.).
 3. Jest wzorem pracy nad charakterem, potrafi wskazać innym jak tego dokonać.
 4. Aktywnie uprawia sport.
 5. Potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna postawy bezpieczne wobec ataku człowieka i psa. Potrafi zachować bezpieczny dystans.
 6. Brała / brał udział w służbie zabezpieczenia na terenie szkoły lub niedużej imprezie harcerskiej (np. zlot hufca, zabawa szkolna itp.). Wykazała / wykazał się przy tym zarówno odwagą i stanowczością, jak i kulturą osobistą i taktem.

PRAWORZĄDNA / PRAWORZĄDNY (M)

 1. Potrafi odnieść treść Prawa Harcerskiego do konkretnej sytuacji i na jego podstawie dokonać oceny siebie i innych.
 2. Uczestniczyła / uczestniczył w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa (np. handlu ludźmi, przemocy w szkole itp.).
 3. Przeprowadziła / przeprowadził rozpoznanie dotyczące patologii społecznych w swoim środowisku i sporządziła / sporządził raport, w którym zaproponowała / zaproponował rozwiązania na rzecz ich ograniczenia lub zwalczenia.
 4. Na zbiórce przedstawiła / przedstawił zasady funkcjonowania jednej ze służb ochrony prawa, w tym jej zadania i obowiązki oraz uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy. Poznała / poznał wymagania, jakie stawiane są kandydatom do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i innych służb policyjnych.
 5. Przeszła / przeszedł pomyślnie test sprawnościowy wymagany przy wstępowaniu do wybranej służby.

 

Sprawność mistrzowska: ukończenie kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia.

UCZESTNICZKA/ UCZESTNIK RUCHU (*)

 1. Potrafi jeździć na rowerze.
 2. Zdobyła / zdobył kartę rowerową.
 3. Konserwowała / konserwował rower przed i po wycieczce.
 4. Uczestniczyła / uczestniczył w trzech całodniowych wycieczkach rowerowych.

ROWERZYSTKA/ROWERZYSTA (**)

 1. Zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.
 2. Zna budowę roweru i potrafi go konserwować. Potrafi zmienić dętkę
 3. Brała / brał udział w kilku wycieczkach rowerowych.
 4. Wie, jaka jest różnica pomiędzy wymijaniem, omijaniem i wyprzedzaniem oraz zna zasady pierwszeństwa przejazdu (m.in. na skrzyżowaniach). Poznała / poznał 10 znaków poziomych (na jezdni) i pokazała / pokazał je zastępowi podczas wycieczki po mieście.
 5. Wykonała / wykonał planszę z podstawowymi znakami drogowymi obejmującymi: 10 znaków ostrzegawczych, 10 zakazu, 10 nakazu i 10 informacyjnych wraz z podpisami. Wytłumaczyła / wytłumaczył ich znaczenie na zbiórce zastępu.

ZNAWCA PoRD (***)

 1. W okresie próby pełniła / pełnił służbę ruchu w miasteczku ruchu drogowego.
 2. Uczestniczyła / ukończył w spotkaniu z policjantem na temat bezpieczeństwa na drogach i obowiązujących przepisów.
 3. Zorganizowała / zorganizował wraz z zastępem zawody na rowerowym torze przeszkód lub w miasteczku ruchu drogowego, popularyzując w ten sposób obowiązujące przepisy w drużynie, szczepie, szkole.
 4. Zorganizowała / zorganizował dla zuchów pokaz prawidłowego poruszania się po drogach, połączony z konkursem.

 

Sprawności mistrzowskie:

– prawo jazdy kategorii min. B
– uprawnienia do wykonywania niektórych czynności w kierowaniu ruchem drogowym.

PASSWORD RESET

Zaloguj się