specjalnosci.zhp.pl

Sprawności i odznaki

Odznaka HSZSprawności HSZSprawności HSRD

Regulamin Odznaki Harcerskiej Służby Zabezpieczenia ZHP

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Harcerskiej Służby Zabezpieczenia ZHP (dalej Odznaka HSZ) jest ścieżką rozwoju specjalnościowego instruktora HSZ, potwierdzającą posiadanie przez niego wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej specjalności.
 2. Odznaka HSZ kierowana jest do członków ZHP.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie:
  1. stopień I – brązowy,
  2. stopień II – srebrny,
  3. stopień III – złoty.
 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • zabezpieczenie – służba w ramach Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, w tym Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego,
 • kadra pomocnicza – autorzy i realizatorzy scenariuszy symulacji, zastępowi na kursie lub asystenci instruktora wykładowcy,
 • komórka organizacyjna Głównej Kwatery ZHP odpowiedzialna za HSZ – inspektorat, wydział lub zespół powołany przez Naczelnika ZHP, którego zadaniem jest wspieranie pracy wychowawczej jednostek o specjalności HSZ, reprezentowanie interesów jednostek o specjalności HSZ, pełnienie funkcji doradczej w stosunku do właściwych komend lub GK ZHP, promowanie i wspieranie działań specjalnościowych, koordynowanie działań HSZ na poziomie centralnym, opracowywanie standardów szkoleń HSZ oraz koordynowanie szkoleń prowadzonych w hufcach i chorągwiach ZHP.

II. Kapituła Odznaki HSZ

 1. Kapitułę Odznaki HSZ (dalej Kapituła Odznaki) powołuje Naczelnik ZHP na wniosek szefa komórki organizacyjnej GK ZHP odpowiedzialnej za HSZ. Przed złożeniem wniosku szef komórki organizacyjnej GK ZHP odpowiedzialnej za HSZ jest zobowiązany do uzyskania opinii środowisk HSZ na temat proponowanego składu.
 2. Kapituła Odznaki składa się z 3 do 5 członków.
 3. Kadencja Kapituły Odznaki trwa 2 lata.
 4. Członkiem Kapituły Odznaki może być osoba spełniająca wymogi co najmniej stopnia II Odznaki HSZ.
 5. W przypadku rezygnacji członka Kapituły Odznaki z pełnionej funkcji, szef komórki organizacyjnej GK ZHP odpowiedzialnej za HSZ może zawnioskować do Naczelnika ZHP o uzupełnienie składu kapituły. Uzupełnienie dokonywane jest na okres pozostały do końca kadencji Kapituły Odznaki.
 6. Kapituła Odznaki spotyka się co najmniej raz na pół roku.

III. Wymagania Odznaki HSZ

 1. Stopień I – brązowy:
  • ukończone 16 lat,
  • ukończony z wynikiem pozytywnym kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia,
  • pozytywnie ocenione przez szefa zabezpieczenia uczestnictwo w co najmniej jednym zabezpieczeniu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP.
 2. Stopień II – srebrny:
 • ukończone 18 lat,
 • uczestniczenie w co najmniej czterech zabezpieczeniach, w tym przynajmniej na jednej imprezie na poziomie chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP,
 • uczestniczenie co najmniej dwa razy w kursie jako kadra pomocnicza i otrzymanie pozytywnych opinii komendanta kursu,
 • spełnienie wymagań jednej z dwóch ścieżek rozwoju – państwowej lub wewnętrznej (harcerskiej):
  a) ścieżka państwowa – ukończenie z wynikiem pozytywnym co najmniej jednego kursu z wymienionych poniżej:
 • dającego uprawnienia służby informacyjnej i porządkowej,
 • będącego szkoleniem z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • kursu radiooperatora w służbie cywilnej,
 • kursu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  b) ścieżka wewnętrzna (harcerska):
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu szefów zmian HSZ,
 • pełnienie funkcji asystenta osoby prowadzącej zajęcia specjalistyczne podczas dwóch kursów HSZ i otrzymanie pozytywnych opinii od komendanta kursu (spełnienie tego wymagania realizuje jednocześnie wymaganie p. 12, ppkt. 3).
 1. Stopień III – złoty:
 • ukończone 20 lat,
 • posiadanie stopnia instruktorskiego,
 • ukończony z wynikiem pozytywnym kurs szefów zabezpieczeń HSZ,
 • pełnienie funkcji wykładowcy zajęć specjalistycznych podczas trzech kursów HSZ, przygotowanie materiałów do tych zajęć i otrzymanie pozytywnych opinii od komendanta kursu,
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych,
 • pełnienie co najmniej cztery razy funkcji kierowniczej w trakcie zabezpieczeń, w tym co najmniej jednej na poziomie chorągwianym i trzech na poziomie hufca.

IV. Tryb przyznawania i weryfikacji Odznaki HSZ

 1. Odznaki HSZ opiniuje i weryfikuje Kapituła Odznaki na podstawie wniosku osoby zainteresowanej wykazującego spełnienie wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Odznaki HSZ przyznaje rozkazem Naczelnik ZHP na wniosek Kapituły Odznaki.
 3. Odznaka HSZ zdobywana w kolejności: stopień I – brązowy, stopień II – srebrny, stopień III – złoty. Wyjątek stanowi przyznanie odznaki stopnia II lub III w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego regulaminu pod warunkiem, że osoba wnioskująca o odznakę wyższego stopnia spełnia łącznie wszystkie wymogi stopni niższych.
 4. Stopień I nadawany jest bezterminowo, stopień II i III podlega weryfikacji co 3 lata.
 5. Warunkiem pozytywnej weryfikacji dla odznaki stopnia II jest:
 • uczestniczenie w przynajmniej jednym kursie w charakterze kadry (kadra pomocnicza, wykładowca, egzaminator),
 • uczestniczenie w przynajmniej jednym zabezpieczeniu imprezy co najmniej na poziomie hufca w ciągu 3 lat wstecz od daty złożenia wniosku o weryfikację Odznaki HSZ.
 1. Warunkiem pozytywnej weryfikacji dla odznaki stopnia III jest:
 • spełnienie warunków opisanych w p. 18,
 • działanie w strukturach HSZ przynajmniej na poziomie hufca.
 1. Do Odznaki HSZ wydaje się numerowaną legitymację, której wzór określa Kapituła Odznaki.
 2. Ewidencję przyznanych odznak i wydanych legitymacji prowadzi Kapituła Odznaki.

V. Odznaka HSZ

 1. Odznaka ma formę rombu o wymiarach 4,5 x 2,2 cm w kolorach brązowym, srebrnym i złotym, z tarczą z paragrafem na środku odznaki, nad tarczą skrót literowy w kolorze czarnym HSZ, pod tarczą skrót literowy ZHP w kolorze czarnym – zał. nr 1.
 2. Odznaka noszona jest na prawej kieszeni munduru lub na skórzanym pasku koloru brązowego lub czarnego umieszczonym na prawej kieszeni munduru.
 3. Na bluzie mundurowej specjalności wodnej odznaka noszona jest pod lokalizacją patki z oznaczeniem stopnia harcerskiego, na lewo od jej osi symetrii.
 4. Koszt wykonania odznaki ponosi ubiegający się o jej nadanie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Odznaki HSZ zatwierdza Główna Kwatera ZHP na podstawie wniosku szefa komórki organizacyjnej GK ZHP odpowiedzialnej za HSZ.
 2. Przed złożeniem wniosku szef komórki organizacyjnej GK ZHP odpowiedzialnej za HSZ jest zobowiązany do uzyskania opinii środowisk HSZ lub Kapituły Odznaki na temat proponowanych zmian, przy czym opinia Kapituły musi być jednomyślna.

 

W skład Kapituły Odznaki HSZ wchodzą:

– hm. Piotr Lewandowski (Ch. Łódzka) – przewodniczący
– pwd. Natalia Rudnik (Ch. Łódzka) – członkini
– pwd. Michał Motyka (GK ZHP) – członek
– pwd. Albert Zapalski (Ch. Stołeczna) – członek
– pwd. Piotr Murawski (Ch. Stołeczna) – członek

Adres kontaktowy: kapitula.hsz@zhp.pl.

Pliki do pobrania:

OzHSZ-Brązowa
OzHSZ-Srebrna
OzHSZ-Złota

I Sprawności z kanonu podstawowych i uzupełniających sprawności harcerskich

 WARTOWNICZKA / WARTOWNIK **

 1. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.
 2. Pełniła / pełnił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 godzin w dzień.
 3. Pełniła / pełnił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).
 5. Brała / brał udział w przynajmniej pięciu grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

DOWÓDCA WARTY ***

 1. Zdobyła / zdobył sprawność „wartownika”.
 2. Pełniła / pełnił funkcję dowódcy warty (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała / pokierował budową wartowni obozowej.
 3. Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała / dokonał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Zorganizowała / zorganizował co najmniej pięć gier doskonalących czujność oraz spostrzegawczość.
 5. Opiekowała / opiekował się harcerką / harcerzem zdobywającą / zdobywającym sprawność „wartownika”.

NEGOCJATORKA / NEGOCJATOR ***

 1. Przeprowadziła / przeprowadził ćwiczenie, dyskusję lub debatę, podczas której skuteczne negocjowała / negocjował między dorosłymi a dziećmi.
 2. Przedstawiła / przedstawił zastępowi podstawowe zasady negocjacji.
 3. Przeprowadziła / przeprowadził dla zastępu warsztaty z komunikacji.
 4. Doprowadziła / doprowadził do porozumienia między stronami konfliktu.
 5. Łagodziła / łagodził konflikty w zastępie, klasie lub drużynie różnymi sposobami.

ZNAWCA PRAW CZŁOWIEKA **

 1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. Rozumie pojęcie godności.
 2. Wie, jakie dokumenty międzynarodowe ustanawiają podstawowe prawa i wolności człowieka. Przygotowała / przygotował do harcówki / klasy plakat z katalogiem podstawowych praw i wolności człowieka.
 3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Polsce podejmują tematykę praw człowieka.
 4. Wie, w których krajach prawa człowieka nadal są łamane. Przygotowała / przygotował wraz z drużyną akcję propagującą prawa człowieka. W tym celu nawiązała / nawiązał współpracę z organizacją zajmującą się tą problematyką.

OBROŃCA PRAW CZŁOWIEKA ***

 1. Wie, skąd pochodzi idea praw człowieka oraz jakie wydarzenia miały największy wpływ na ich rozwój. Rozumie, czym są kolejne generacje praw człowieka.
 2. Zna najważniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Wie, które organizacje międzynarodowe odpowiadają za przestrzeganie praw człowieka.
 3. Wybrała / wybrał jedną dziedzinę praw człowieka, którą poznała /poznał szczególnie dokładnie (np. prawa kobiet, prawa dzieci, prawa uchodźców).
 4. Przygotowała / przygotował zbiórkę drużyny na temat wybranej grupy i jej praw oraz akcję (w szczepie, hufcu, szkole) na rzecz ochrony tej grupy. W tym celu nawiązała / nawiązał współpracę z Amnesty International lub inną organizacją.
 5. Wie, w jakich krajach prawa człowieka są nadal łamane. Przygotowała / przygotował w dowolnej formie prezentację na ten temat, przedstawiła / przedstawił ją na zbiórce drużyny.

 

II Sprawności specjalnościowe Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

 PRAWY *

 1. Umie powiedzieć, czego wymaga od niego Prawo Harcerskie.
 2. Jest wyczulona / wyczulony na wszelkie przejawy zła i niesprawiedliwości. Wskazała / wskazał i nazwała / nazwał przykłady bezprawia w swoim otoczeniu. Zaproponowała / zaproponował jak sobie z nimi poradzić.
 3. W rozmowie z drużynowym wskaże, co powinien w sobie zmienić i dokona tego w wyznaczonym czasie (nie dłuższym, niż miesiąc).
 4. Gimnastykuje się.
 5. Pełniła / pełnił służbę wartowniczą.

STRAŻNICZKA / STRAŻNIK **

 1. Zna na pamięć treść Prawa Harcerskiego.
 2. Określiła / określił negatywne zjawisko w swoim środowisku, któremu przeciwstawił się czynnie. Wykazała / wykazał się przy tym odpowiednią kulturą, opanowaniem i umiejętnością negocjacji.
 3. Podjęła / podjął pracę nad swoim charakterem w ciągu trzech-sześciu miesięcy osiągając wyraźny sukces (np. opanowała / opanował grę na gitarze, znacznie poprawiła / poprawił oceny z wybranego przedmiotu, zdała / zdał ważny egzamin).
 4. Jest sprawna / sprawny. Przeszła / przeszedł dostosowany do jej / jego wieku test sprawności i zwinności na poziomie dobrym.
 5. Zna regulamin służby wartowniczej i poprawnie ją pełniła / pełnił lub kierowała / kierował wartą.

OBROŃCA ***

 1. Zna i rozumie (potrafi zinterpretować i wyjaśnić) treść poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego.
 2. Czynnie staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych w szkole, na podwórku i w rodzinie. Przeciwstawia się łamaniu prawa. Wykazuje się przy tym kulturą, opanowaniem i znajomością przepisów (m.in. Praw Dziecka, przepisów o obronie koniecznej itp.).
 3. Jest wzorem pracy nad charakterem, potrafi wskazać innym jak tego dokonać.
 4. Aktywnie uprawia sport.
 5. Potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia. Zna postawy bezpieczne wobec ataku człowieka i psa. Potrafi zachować bezpieczny dystans.
 6. Brała / brał udział w służbie zabezpieczenia na terenie szkoły lub niedużej imprezie harcerskiej (np. zlot hufca, zabawa szkolna itp.). Wykazała / wykazał się przy tym zarówno odwagą i stanowczością, jak i kulturą osobistą i taktem.

PRAWORZĄDNA / PRAWORZĄDNY (M)

 1. Potrafi odnieść treść Prawa Harcerskiego do konkretnej sytuacji i na jego podstawie dokonać oceny siebie i innych.
 2. Uczestniczyła / uczestniczył w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa (np. handlu ludźmi, przemocy w szkole itp.).
 3. Przeprowadziła / przeprowadził rozpoznanie dotyczące patologii społecznych w swoim środowisku i sporządziła / sporządził raport, w którym zaproponowała / zaproponował rozwiązania na rzecz ich ograniczenia lub zwalczenia.
 4. Na zbiórce przedstawiła / przedstawił zasady funkcjonowania jednej ze służb ochrony prawa, w tym jej zadania i obowiązki oraz uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy. Poznała / poznał wymagania, jakie stawiane są kandydatom do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i innych służb policyjnych.
 5. Przeszła / przeszedł pomyślnie test sprawnościowy wymagany przy wstępowaniu do wybranej służby.

 

Sprawność mistrzowska: ukończenie kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia.

UCZESTNICZKA/ UCZESTNIK RUCHU (*)

 1. Potrafi jeździć na rowerze.
 2. Zdobyła / zdobył kartę rowerową.
 3. Konserwowała / konserwował rower przed i po wycieczce.
 4. Uczestniczyła / uczestniczył w trzech całodniowych wycieczkach rowerowych.

ROWERZYSTKA/ROWERZYSTA (**)

 1. Zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.
 2. Zna budowę roweru i potrafi go konserwować. Potrafi zmienić dętkę
 3. Brała / brał udział w kilku wycieczkach rowerowych.
 4. Wie, jaka jest różnica pomiędzy wymijaniem, omijaniem i wyprzedzaniem oraz zna zasady pierwszeństwa przejazdu (m.in. na skrzyżowaniach). Poznała / poznał 10 znaków poziomych (na jezdni) i pokazała / pokazał je zastępowi podczas wycieczki po mieście.
 5. Wykonała / wykonał planszę z podstawowymi znakami drogowymi obejmującymi: 10 znaków ostrzegawczych, 10 zakazu, 10 nakazu i 10 informacyjnych wraz z podpisami. Wytłumaczyła / wytłumaczył ich znaczenie na zbiórce zastępu.

ZNAWCA PoRD (***)

 1. W okresie próby pełniła / pełnił służbę ruchu w miasteczku ruchu drogowego.
 2. Uczestniczyła / ukończył w spotkaniu z policjantem na temat bezpieczeństwa na drogach i obowiązujących przepisów.
 3. Zorganizowała / zorganizował wraz z zastępem zawody na rowerowym torze przeszkód lub w miasteczku ruchu drogowego, popularyzując w ten sposób obowiązujące przepisy w drużynie, szczepie, szkole.
 4. Zorganizowała / zorganizował dla zuchów pokaz prawidłowego poruszania się po drogach, połączony z konkursem.

 

Sprawności mistrzowskie:

– prawo jazdy kategorii min. B
– uprawnienia do wykonywania niektórych czynności w kierowaniu ruchem drogowym.

PASSWORD RESET

Zaloguj się