specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Harcerska Służba ZabezpieczeniaHarcerska Służba Ruchu Drogowego
Młodsza siostra HSG. Dawien dawno nazywana HSP (Harcerską Służbą Porządkową), do której dorobku nawiązuje. Celem tej służby jest ukształtowanie harcerki oraz harcerza w poszanowaniu prawa obowiązującego, z naciskiem na te aspekty, z którymi polski obywatel spotyka się często lub nawet bardzo często. HSZ jest nową ciekawą propozycją metodyczno-programową skierowaną przede wszystkim do drużyn o specjalności HSG oraz obronnej, ale nie tylko. Drużyny niespecjalnościowe (tzw. „zielone”) również mogą ją realizować poprzez różne formy działania.
Jedną z nich jest pełnienie służby informacyjno-porządkowej oraz służby wartowniczej na wydarzeniach harcerskich. O ile pełnienie wart na obozach, biwakach nie wymaga znajomości aktów prawnych, tak służba informacyjno-porządkowa opiera swoje działanie na długim etapie przygotowawczym, w skład którego wchodzą zajęcia teoretycznie oraz praktyczne, a także znajomości ustaw i rozporządzeń.
Etap przygotowawczy, o którym wcześniej zostało wspomniane, jest formą podstawową – kursem dwuweekendowym. W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawa, uczą się negocjacji i tłumienia konfliktów oraz poznają podstawy samoobrony.

Jest to rodzaj działalności programowej ZHP, gdzie harcerki i harcerze przy inspiracji i udziale kadry instruktorskiej realizują działania w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz kształtują u siebie i rówieśników nawyki respektowania obowiązującego w dziedzinie prawa. Celem tej specjalności jest również rozwijanie zainteresowań motoryzacją, uprawianiem turystyki rowerowej i motorowerowej, przy jednoczesnym zdobywaniu uprawnień państwowych. Wśród najciekawszych form pracy są wieloboje rowerowe, turnieje, konkursy wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kursy i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, współudział z PZMot., policją drogową w akcjach typu „Stop dziecko na drodze”, „O bezpieczną drogę do szkoły” itp.  oraz działalność Służby Zabezpieczenia, która w swoich inicjatywach bardzo często współpracuje z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz innymi.

Obecnie podlega ona pod Harcerską Służbę Zabezpieczenia ze względu na specyfikę działania oraz nieodłączny element realizowanych zadań.

PASSWORD RESET

Zaloguj się