specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Harcerska Służba GranicznaHarcerska Służba Ruchu Drogowego

Służba graniczna jest magnesem dla młodych ludzi w harcerskich mundurach. Jest to poniekąd uwarunkowane historycznie, bo związki harcerzy z polskimi formacjami wojskowymi są chyba najpiękniejszymi i najbardziej chlubnymi kartami w historii ZHP. Wszędzie, gdzie chodziło o obronę i dobro Ojczyzny, tam polscy harcerze zawsze dawali świadectwo patriotyzmu. Dotyczyło to również ochrony granic naszego państwa. Współcześnie działa dalej magia munduru i zielonego otoku, duma z samodzielności w działaniu i znajomości terenu, a wreszcie możliwości wspólnego pełnienia służby przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Ciekawym jest, że ta magia działa zarówno na chłopców jak i dziewczęta.

Działania drużyny HSG składają się z dwóch części. Pierwsza to harce zgodne z obowiązującymi nas harcerzy metodą, metodyką i regulaminami. Znacznie bardziej ekscytująca okazuje się ta druga, programowa część, polegająca na współpracy ze strażnicami, dywizjonami czy granicznymi placówkami kontrolnymi. Często drużynowymi lub opiekunami drużyn są funkcjonariusze Straży Granicznej. To znacznie ułatwia szkolenie fachowe (rozpoznawanie śladów, obserwacja, patrolowanie, kontrola osób i pojazdów, wykrywanie i rozpoznawanie narkotyków).

Połączenie tych dwóch części jest złotym środkiem scalającym tematykę stricte harcerską z umiejętnościami właściwymi dla pograniczników. Daje to ostatecznie dość ciekawą „mieszankę”, która interesuje trzy najstarsze piony wiekowe ZHP. To z kolei daje drużynowym możliwość tworzenia atrakcyjnego programu adekwatnego dla młodzieży w dość dużej rozpiętości wiekowej.

Działania drużyn HSG z poziomu Głównej Kwatery ZHP wspiera i koordynuje Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia w ramach Wydziału Wsparcia Specjalnościowego.

Jest to rodzaj działalności programowej ZHP, gdzie harcerki i harcerze przy inspiracji i udziale kadry instruktorskiej realizują działania w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz kształtują u siebie i rówieśników nawyki respektowania obowiązującego w dziedzinie prawa. Celem tej specjalności jest również rozwijanie zainteresowań motoryzacją, uprawianiem turystyki rowerowej i motorowerowej, przy jednoczesnym zdobywaniu uprawnień państwowych. Wśród najciekawszych form pracy są wieloboje rowerowe, turnieje, konkursy wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kursy i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, współudział z PZMot., policją drogową w akcjach typu „Stop dziecko na drodze”, „O bezpieczną drogę do szkoły” itp.  oraz działalność Służby Zabezpieczenia, która w swoich inicjatywach bardzo często współpracuje z Policją, Żandarmerią Wojskową oraz innymi.

Obecnie podlega ona pod Harcerską Służbę Zabezpieczenia ze względu na specyfikę działania oraz nieodłączny element realizowanych zadań.

PASSWORD RESET

Zaloguj się