specjalnosci.zhp.pl

O specjalności

Chlubne karty historii Poczt Harcerskich ZHP

 

Poczty harcerskie istnieją prawie tak długo, jak polski ruch harcerski – jest to wyspecjalizowana forma pracy młodzieży harcerskiej. Pierwsza poczta harcerska powstała tuż po wybuchu I Wojny Światowej w dniu 27 lipca 1914 roku na terenie Małopolski – nosiła nazwę Poczta Narodowa, zadaniem jej była obsługa pocztowa organizacji „Wolność Polski” oraz „Centralnego Komitetu Narodowego”.
W tym samym roku na terenie Łodzi i Warszawy powstała Tajna Poczta Skautowa. Nie zabrakło również harcerskich kurierów i pocztylionów podczas wojny w latach 1919 – 1920.

W okresie II Wojny Światowej w 1943 Szare Szeregi organizują Harcerską Pocztę Leśną w Białej Podlaskiej – przenoszącą listy partyzantów do rodzin jak również meldunki dowództw poszczególnych oddziałów partyzanckich. Po wybuchu Powstania Warszawskiego już 2 sierpnia 1944 r. harcerki i harcerze Szarych Szeregów na terenie Śródmieścia zorganizowali Harcerską Pocztę Polową.
W dniu 4 sierpnia 1944 r. szefem Harcerskiej Poczty Powstańczej na terenie całej Warszawy został mianowany ppor. hm. Przemysław Górecki ps. Kuropatwa.
Poczta ta w dniu 6 sierpnia 1944 r. została oficjalnie uznana przez władze wojskowe i cywilne. W ciągu 63 dni powstania pocztowcy w harcerskich mundurach przenieśli ponad 150 000 przesyłek. Wielu z nich zginęło lub zostało rannych.
To właśnie Oni byli wzorcem dla współcześnie działających harcerzy – pocztowców, którzy w okresie powojennym, w pokojowych już warunkach i w innych celach organizowali naszą Specjalność Poczt Harcerskich.
Dla uczczenia tego zdarzenia Naczelnik ZHP rozkazem L.9/1992 z dnia 19 czerwca 1992 roku ustanowił dzień 6 sierpnia – Dniem Poczt Harcerskich. Powojenne poczty harcerskie kontynuują służbę i tradycję tamtych bohaterskich poczt poprzez szeroko pojętą działalność szkoleniową i wydawniczą, realizację zainteresowań i kreatywność zrzeszonych w nich ludzi. Szerokie spektrum działania poczt oraz rozległy i zróżnicowany program wynika z odmienności środowisk, w których działają te poczty harcerskie, ich potrzeb i możliwości. Młodzi harcerze-pocztowcy mogą rozwijać swoje zainteresowania rysownicze, graficzne i wydawnicze, uczyć się gospodarności. Warto dodać, że działalność wszystkich poczt harcerskich stanowi trwały i pokaźny dorobek Harcerstwa Polskiego. Aktualnie poczty harcerskie dążą do pomnażania tego dorobku z myślą, że:„Nie w jednym domu ktoś kiedyś schowa,
Jak zeschłej róży pąk,
Dobre, życzliwe i ciepłe słowa
– pocztę z harcerskich rąk…”

Aktualne zadania Poczt Harcerskich ZHP


Po powołaniu rozkazem bezpośredniego przełożonego i rejestracji w Naczelnictwie Poczt Harcerskich WS GK ZHP pocztom zostaje nadany kolejny numer oraz otrzymują zgodę na wydawanie: kart i kopert PH, znaczków, arkusików i bloczków PH, stempli i datowników okolicznościowych PH. Wydawnictwa poczty harcerskiej muszą zawsze zawierać jej nazwę i numer, a za estetykę i treść wydawnictwa odpowiada naczelnik danej poczty. Nie mogą one zawierać motywów naruszających etykę, moralność i obowiązujące normy społeczne.
Poczty harcerskie mogą być inicjatorami różnych emisji wydawanych przez Pocztę Polską, między innymi całostek i dodruków okolicznościowych, znaczków i datowników PP itp.

Do najważniejszych zadań Poczt Harcerskich należy:

  • ustalona pomoc w świadczeniu usług Poczty Polskiej szczególnie na imprezach harcerskich,
  • propagowanie za pomocą własnych wydawnictw wydarzeń, rocznic i świąt harcerskich oraz państwowych,
  • poznawanie genezy powstania i historii harcerstwa, a w szczególności Harcerskiej Poczty Polowej z 1944 roku,
  • umożliwienie harcerzom wykonanie zadań i zdobywania sprawności harcerskich z dziedziny pocztowej,
  • propagowanie filatelistyki wśród dzieci i młodzieży,
  • nauka systematyczności, budowania własnych zbiorów i ich wystawiennictwo,
  • wymiana doświadczeń wydawniczych, poznawanie technik druku,
  • kształtowanie poczucia estetyki i rozwijanie zdolności plastycznych, – dokumentowanie swojej działalności zgodnie z przepisami ZHP i ustaleniami Naczelnictwa Poczt Harcerskich WS GK ZHP.

Karty z działalności Poczt Harcerskich ZHP

W zapiskach odnotowano, że pierwsza powojenna poczta harcerska powstała 17 marca 1957 roku w Rawiczu, a następna 10 marca 1959 roku w Gdańsku Wrzeszcz – Oliwie. Kolejne powstały w roku 1960 w Szczecinie, Środzie Wielkopolskiej, Rzeszowie, Szubinie itd.
Wydawnictwa poczt harcerskich można spotkać na imprezach lokalnych, chorągwianych, centralnych a nawet międzynarodowych takich jak: rajdy, zloty, obozy, biwaki, zjazdy hufców, chorągwi i ZHP. Reprezentacje poczt harcerskich kolportowały swoje wydawnictwa na Jamboree w Holandii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, podczas których dotarły one do zbiorów skautów z różnych krajów.
Najwyższą władzą poczt harcerskich są Ogólnopolskie Zloty PH ZHP zwoływane niegdyś co dwa, a teraz, zgodnie z najnowszymi wytycznymi GK ZHP, co cztery lata. Podczas Zlotów wybierane jest Naczelnictwo Poczt Harcerskich podległe bezpośrednio Kierownikowi Wydziału Specjalności GK ZHP w składzie: naczelnik, jego zastępca i sekretarz.
Obecnie przy Naczelnictwie Poczt Harcerskich WS GK ZHP funkcjonuje Rzecznik i Webmaster Naczelnictwa.
Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje praca Centralnego Archiwum Poczt Harcerskich, w którym od lat gromadzone są systematycznie wszystkie wydawnictwa istniejących poczt harcerskich.

© HFK’07

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się